Aanvrager
Degene die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartverzorger – opdracht geeft voor een begrafenis en die de uitgifte van een graf of urnenplaats verzoekt respectievelijk na crematie een andere bestemming aan de as geeft.

Algemeen graf
Een algemeen graf kenmerkt zich daarnaast doordat de gebruiker geen zeggenschap heeft over wie er verder in het graf wordt begraven. Algemene graven worden minimaal voor tien uitgegeven. De termijnen kunnen niet worden verlengd. Wel bestaat de mogelijkheid om na het verstrijken van de termijn de overledene te laten opgraven en herbegraven in een particulier graf of alsnog te cremeren.

Aula
Ean aula is een hal of grote ontvangstzaal van een begraafplaats.

Begraafplaats
Terrein bestemd voor de uitgifte van graven of ruimten ter bijzetting van asbussen en de kennelijk daarbij behorende gronden en voorzieningen. Te onderscheiden van kerkhof, een begraafplaats rond een kerk.

Beheerder
Degene die door het bestuur met het beheer en de dagelijkse leiding van en begraafplaats is belast of degene die hem vervangt,..

Buitenbegraafplaats
Benaming voor de begraafplaatsen die in de 19de eeuw buiten de muren en/of singels van de steden werden aangelegd.

Columbarium
Aantal rijen van nissen boven elkaar om er urnen of lijkbussen in te plaatsen.

Funerair erfgoed
Met de term funerair erfgoed wordt bedoeld alles wat te maken heeft met uitingen rondom de dood in de vorm van begraven, rouw (funeraire riten en rituelen), begraafplaatsen, kerkhoven en grafmonumenten.

Particulier graf
Een particulier graf kenmerkt zich doordat de rechthebbende (de houder van het grafrecht) het uitsluitend recht (alleenrecht) heeft om te bepalen wie er in het graf begraven wordt, op welk moment dat gebeurt en voor hoe lang deze overledene(n) begraven worden gehouden.
Particuliere graven kunnen ook ‘bij voorbaat’ worden uitgegeven, dat wil zeggen zonder dat er direct in het graf begraven wordt. Hierbij kan gedacht worden aan mensen die een graf willen reserveren naast het graf van hun ouders. Of aan personen zonder nabestaanden die de regie van hun uitvaart in eigen hand nemen.
Particuliere graven worden voor minimaal tien jaar uitgegeven. Elke rechthebbende heeft het wettelijk recht deze uitgiftetermijn te verlengen met telkens vijf of meer jaren.

Gebruiker
de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf, of urnenplaats is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden,..

Gedenkteken
Een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan een overledene,..

Grafakte
De beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens de gemeente/bestuur een grafrecht wordt verleend,..

Grafbedekking
Gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst,..

Grafrecht

  • het recht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een urnenplaats
  • het uitsluitend recht op een particulier graf,..

Kerkhof
Terrein rond een kerk (soms rond een verdwenen kerk) bestemd voor de uitgifte van graven of ruimten ter bijzetting van asbussen en de kennelijk daarbij behorende gronden en voorzieningen. Te onderscheiden van kerkhof, een begraafplaats rond een kerk.

Kinderhof
Het gedeelte van de begraafplaats waar alleen lijken van kinderen tot en met 11 jaar worden bezorgd,..

Onderhoudsrecht
Een verplichte bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats voor rechthebbenden en gebruikers,..

Plaatsingsrecht
Het recht tot het doen aanbrengen van een naamplaatje op een herdenkingszerk die bij de gemeente in beheer is,..

Rechthebbende
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden

Urnengraf
Een algemeen graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen,..

Urnennis
Een algemene, open of gesloten nis in de urnenmuur, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen,..

Urnenplaats
Een urnengraf, een urnennis, of een plek in de urnentuin, of een andere ruimte, bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen,..

Urnentuin
een tuin op de begraafplaats, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen,..

Wet
Met de ‘Wet’ wordt de Wet op de lijkbezorging (Wlb) en de daaruit voortvloeiende regelgeving bedoeld.